• හොරිවිල වෙද පෙළපත
  The Horiwila Generation
  • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ සිලම්බුරාළ
   • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ අප්පුරාළ
    • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ කුඩාරාළ
     • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ කවුරාළ
      • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ
       කවුරාළ වෙද මහත්තයාගේ
       හේරත්හාමී
       • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ හේරත්හාමී කරුණානායක
       • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ හේරත්හාමී සේන බණ්ඩා
       • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ හේරත්හාමී සේනානායක
       • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ
        හේරත්හාමී විජේසිංහ
        • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ හේරත්හාමී සඳුන් ලක්ෂිත සේනානායක
         (කැඩුම් බිඳුම් විශේෂඥ ආයුර්වේද වෛද්‍ය)
        • සේනානායක මුදියන්සේලාගේ හේරත්හාමී ඩී. සමෘද්ධි සේනානායක